Vzor formuláře pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod / Vše-pro-domov.cz

Provozovatel / Jana Boušková

se sídlem / Jarovská 437, 252 45 Ohrobec

identifikační číslo / 74994069 

 

 

Spotřebitel (zákazník):

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:  

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Mnou zakoupený produkt vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).


 

 

1./ Datum objednání: 

2./ Datum obdržení:

3./ Číslo objednávky:

4./ Jméno a příjmení spotřebitele:

5./ Adresa spotřebitele:

6./ Email:

7./ Telefon:


 


 

V                                      , dne


 

 

 


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

 

Seznam příloh:

1./ Faktura za objednané zboží č.

 

 


 


 


 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.